groffstudio

Artifact [8500e1c380]
Login

Artifact 8500e1c380ac525a7ad14e411a509c4ec7f99a172508eef576c54d0e77fe1487:

Manifest of check-in [8500e1c380] - [Bugfix] cmbMacro was checked badly by Cthulhux on 2024-01-10 10:43:08.
C [Bugfix]\scmbMacro\swas\schecked\sbadly
D 2024-01-10T10:43:08.826
F CHANGES.txt 797f2a780e3996c8120224cb3591498f91d4f45501d943f56ba0b10b34a6987e
F CODE_OF_CONDUCT.md 9176c93ee27d5e175e85902eda076273dfa560b784ed8630be02f396d80e1d54
F LICENSE f25d3c0db876a2c0168045828df1bf617c15eb5563d0acf545869f442724ab7c
F README.md e15ac5bc759d6f044053d7c69f84dd72037b454781bbbe2cd54c8812dd3c905a
F src/buildoutputwindow.lfm a8b1bb1460bee8b925664ca0f4f79374fe97bc1e4e3c1723ad8928d1a9e860a5
F src/buildoutputwindow.pas e7a21d0ab7f717b95b6c21ce69ab7066d6f175bc406b980e0eb51b8d5d1ef498
F src/groffstudio.ico 4bb8a2075a1a371eb15dfa050c5c47f5bb4cae33805337136057e54c51156237
F src/groffstudio.lpi 4ca94d1e217f76b844d76ea9735214d39e3c919c2694a4c0418ff55bbf26ec72
F src/groffstudio.lpr 15b92cbe85b57121284a2441adfae7d405a9f119afd786f33fa6e42f49aab028
F src/helpers.pas 7fc6e4646df0253962548c849b112e7c97013395ec20339923c9e643318aaeb0
F src/unit1.lfm 7ef26e9b5ccd8c89613490d5294283f9778646f5b732d6a22175ebec3fe144eb
F src/unit1.pas 5cfb67d4305ce4684e21f30a18082b1b3927d7c7d424915128beec4ebf6a6425
P 947b4bfbd20f7a108c2ed2571ed45911b6f74e9071b1b75e6dab40cb56f1b2b1
R ed585c85012f9fd651582fd086c03380
U Cthulhux
Z b9eb61142953e9951b1f9de2dd2e763f